PRENOVLJEN IN DOPOLNJEN PRAVILNIK ČD STIČNA

Drage čebelarke, dragi čebelarji,

pred letošnjim Občnim zborom vam posredujem dopolnjen in prenovljen pravilnik društva.

Naj medi!

 

 

 

Skladno z določili 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg) je občni zbor Čebelarskega društva Stična na občnem zboru dne _____________ sprejel

 

 

PRAVILA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA STIČNA

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

Čebelarsko društvo S T I Č N A (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno združenje čebelarjev s področij krajevnih skupnosti Stična, Ivančna gorica, Šentvid pri Stični, Temenica, Višnja gora, Metnaj, Dob in Muljava.

 

Društvo ima status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

 

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Grosuplje, pod reg. Št 215-12/2020-2 (119) s sledečimi podatki:

 

Matična številka: 5257492000

 

Sedež društva: STIČNA,  naslov društva: Stična 11, 1295 Ivančna Gorica

 

Društvo zastopa in predstavlja njegov predsednik.

 

 1. člen

Društvo ima svoj znak – logotip, žig in transakcijski račun. Žig je okrogle oblike s premerom 3 cm in napisom ob zunanjem robu: ČEBELARSKO DRUŠTVO STIČNA, v sredini je čebela na satju.

 

Društvo ima svoj prapor in dva praporščaka. Za postopek razvijanja prapora, uporabo prapora in opremo praporščaka se uporablja Pravilnik o uporabi prapora od ČZS.

 

 1. člen

 

Društvo je član Čebelarske zveze Slovenije s sedežem Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica in Regijske Čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja.

 

Društvo lahko sodeluje z drugimi sorodnimi društvi in združenji doma in v tujini.

 

 1. člen

 

Delo društva je javno. Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren predsednik društva.

 

Društvo obvešča svoje člane:

 • z obvestili v elektronski obliki,
 • na sejah občnega zbora društva,
 • na drugih srečanjih članov društva,
 • prek sredstev javnega obveščanja.

 

 

NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

 

 1. člen

 

Namen društva je:

 • prostovoljno združevanje zainteresiranih posameznikov, ki se ukvarjajo s čebelarstvom kot tradicionalno kmetijsko panogo,
 • spodbujanje članov društva in širše javnosti za ohranjanje Kranjske čebele,
 • prizadevanje za pridelavo medu in ostalih čebeljih pridelkov na varen in ekološko neoporečen način,
 • skrb za ohranjanje naravnega in čistega okolja .

 

Cilji:

 • na svojem območju organizirati in združevati čebelarje,
 • skrbeti za izobraževanje čebelarjev in čebelarskega podmladka,
 • vzpodbujati pridelavo in predelavo zdravih čebeljih pridelkov,
 • v sodelovanju z veterinarji skrbeti za zdravstveno varstvo čebel,
 • odstranjevati in sanirati opuščene čebelnjake oziroma čebelje panje,
 • po potrebi za svoje območje sestaviti in voditi pašni kataster in pašni red,
 • skupaj z odgovornimi upravnimi organi skrbeti za pravilno izkoriščanje čebeljih paš in opraševanje čebeljih kultur,
 • skupaj z zainteresiranimi organizacijami in posamezniki skrbeti za varovanje in ohranjanje čistega naravnega okolja,
 • z gozdarskimi in drugimi kmetijskimi organizacijami in posamezniki vzpodbujati in širiti zasajevanje medovitih rastlin,
 • opravljati druge naloge v interesu izboljševanja stanja v čebelarstvu,
 • utrjevati pripadnost čebelarjev k društveni organizaciji in čebelarstvu,
 • skrbeti za enotno trženje čebeljih pridelkov,
 • spodbujati svoje člane za uporabo sodobnih tehnologij v čebelarstvu,
 • skrbeti za promocijo čebelarstva in pridelavo varne hrane na območju občine,
 • sodelovati s sosednjimi društvi, organizacijami in institucijami, ki se strokovno ukvarjajo s čebelarstvom.

 

Naloge:

 • skladno s predpisi organizira in sodeluje pri organizaciji izobraževanj čebelarjev,
 • po potrebi za svoje člane organizira skupno nabavo zdravil, krmnega sladkorja in drugih potrebščin,
 • v smislu dobrega gospodarja upravlja z učnim čebelnjakom, čebeljimi družinami v njem in skrbi za medoviti vrt pri čebelnjaku,
 • skrbi za nadaljnji razvoj čebelarske dejavnosti in njen podmladek,
 • sodeluje z lokalnimi in državnimi organi in organizacijami pri načrtovanju kratkoročne in dolgoročne kmetijske politike na področju čebelarstva,
 • seznanja potrošnike o kakovosti čebeljih pridelkov,
 • promovira čebelarstvo in čebelje pridelke na sejmih in ob drugih priložnostih,
 • spodbuja potrošnike k nakupovanju lokalno pridelane hrane.

 

ČLANSTVO

 

 1. člen

 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Včlanitev in izključitev iz društva ugotavlja upravni odbor društva. Član društva lahko postane fizična oseba, ki sprejme pravila in program društva,  izpolni pristopno izjavo in sprejme ta pravila. Člani so vpisani v matično knjigo članstva.

Če se v društvo želi včlaniti mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.  

Kdor želi postati član društva mora upravnemu odboru predložiti izpolnjeno pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva. Istočasno se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili društva in plačeval članarino. Vsi novi člani društva se predstavijo na prvem rednem letnem občnem zboru.

 1. člen

 

Člani društva so lahko redni ali častni.

 

Redni člani so fizične osebe iz 7. člena pravil. Častni član lahko postane član društva ali druga oseba, ki ga zaradi posebnih zaslug za delovanje in razvoj društva razglasi najvišji organ društva – občni zbor.

 

O imenovanju častnih članov društva odloča občni zbor na predlog upravnega odbora.

 

Častni član, ki ni član društva nima glasovalne pravice. Častni člani praviloma ne plačujejo članarine.

 

 1. člen

 

Prenehanje članstva

Članstvo v društvu posameznemu članu preneha:

 • z izstopom, če poda organom društva pisno izstopno izjavo,
 • s prenehanjem delovanja društva,
 • s smrtjo člana,
 • z izključitvijo iz društva.

 

Člana se lahko izključi iz društva, če:

 • huje krši pravila društva,
 • deluje proti koristim društva,
 • s svojim obnašanjem škoduje ugledu društva,
 • po izteku roka, določenega v opominu za plačilo članarine, ne plača članarine za tekoče leto,
 • ne plača članarine v dveh zaporednih koledarskih letih.

 

O izključitvi člana odloča častno razsodišče v skladu z disciplinskim pravilnikom. Dokončno izključitev potrdi občni zbor s sklepom. Odločitev občnega zbora je dokončna.

 

 

 1. člen

 

Članarina

Člani plačujejo članarino, ki jo določi upravni odbor in jo potrdi občni zbor. Plačujejo tudi  zvezno članarino, ki jo določi ČZS. Člani, ki so po teh pravilih dolžni plačati članarino morajo le to poravnati na transakcijski račun društva ali pri blagajniku društva na rednem letnem občnem zboru ali najpozneje do konca februarja za tekoče leto.

 

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV DRUŠTVA

 

 1. člen

 

Člani imajo naslednje pravice:

 • pod enakimi pogoji volijo in so lahko voljeni v organe društva,
 • aktivno sodelujejo pri izvajanju programa društva,
 • dajejo pobude in predloge za izboljšanje delovanja in napredek društva,
 • ustvarjajo pogoje ter aktivno sodelujejo pri realizaciji sprejetih načrtov in drugih obveznostih društva,
 • se udeležujejo predavanj, izobraževanj in delavnic, ki jih organizira društvo,
 • nastopajo na tekmovanjih ali kako drugače zastopajo društvo,
 • prejemajo pohvale in priznanja za uspešno delo v društvu,
 • so seznanjeni s programom društva, poslovanjem društva in njegovim finančno materialnim poslovanjem ter lahko vpogledajo v zapisnike organov društva.

 

Člani imajo naslednje dolžnosti:

 • spoštujejo pravila in druge splošne akte ter sklepe organov društva,
 • varujejo ugled društva in njihovih članov,
 • skrbijo za čebelje družine in varujejo okolje skladno z dobro čebelarsko prakso,
 • redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni odbor in potrdi občni zbor,
 • člani, ki imajo svečane obleke so se v teh oblekah dolžni udeleževati srečanj, proslav, pogrebov in drugih javnih prireditev,
 • skrbijo za financiranje društva skladno s sklepi organov društva.

 

 

ORGANI DRUŠTVA

 

 1. člen

 

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor in
 • častno razsodišče.

 

Mandatna doba vseh organov društva in vodilnih funkcionarjev je štiri leta.

 

 

 

OBČNI ZBOR

 

 1. člen

 

Občni zbor je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva. Na občni zbor so vabljeni tudi častni člani in simpatizerji društva.

 

 1. člen

Sklic občnega zbora

Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor, ki je praviloma enkrat letno, skliče upravni odbor ob zaključku poslovnega leta najpozneje v roku 60 dni po izteku koledarskega leta.

 

Izredni občni zbor se lahko skliče za obravnavanje izrednih zadev po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov društva.

 

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema podpisane zahteve.

 

Če upravni odbor ne skliče izrednega občnega zbora v navedenem roku, ga skliče predlagatelj, ki pripravi potrebno gradivo in predlog dnevnega reda. Izredni občni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

 

Sklicatelj mora o kraju, datumu, času in dnevnemu redu občnega zbora s pisnim gradivom obvestiti vse člane najmanj 8 dni pred zasedanjem.

 

 1. Člen

 

Občni zbor lahko poteka tudi na daljavo ali korespondenčno, če se lahko zagotovi enakopravnost vseh članov. Celotno gradivo za sejo morajo prejeti vsi člani po elektronski ali navadni pošti.

 

 

Sklepčnost občnega zbora

Občni zbor je sklepčen, če je ob napovedanem času prisotnih več kot polovica članov društva. Če ob napovedanem času tolikšne prisotnosti ni, pa veljavno sklepa pol ure po začetku seje, če je prisotnih več kot ena tretjina članov. Občni zbor sprejema sklepe z javnim glasovanjem. Sklepi so veljavni, če zanje glasuje večina navzočih članov društva.

 

 

 

 1. člen

 

Zasedanje občnega zbora

Predsednik društva odpre občni zbor in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva.

 

Občni zbor izvoli delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo:

 • predsednik občnega zbora,
 • zapisnikar,
 • dva overitelja zapisnika.

 

Občni zbor izvoli še tričlansko verifikacijsko komisijo, ob volitvah pa še tričlansko kandidacijsko in tričlansko volilno komisijo.

 

Verifikacijska komisija ugotovi in poroča občnemu zboru o številu prisotnih članov oziroma o sklepčnosti zbora.

 

Kandidacijska komisija predlaga občnemu zboru listo kandidatov za organe društva. Občni zbor lahko v razpravi dopolni listo kandidatov s kandidati, ki jih ni predlagala komisija. Po končani razpravi občni zbor z javnim glasovanjem sprejme kandidacijsko listo. Volilna komisija pripravi in vodi volitve, ter objavi rezultate.

 

Predsednik društva, blagajnik, tajnik, člani upravnega odbora, člani nadzornega odbora in člani častnega razsodišča potrebujejo za izvolitev večino, to je več kot 50 % glasov opredeljenih navzočih članov.

 

Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti poslani v pisni obliki predlagatelju občnega zbora najmanj 8 dni pred zasedanjem občnega zbora.

 

O delu občnega zbora se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči občnega zbora, zapisnikar in dva overitelja.

 

 1. člen

 

Naloge občnega zbora:

 • imenuje delovna telesa občnega zbora,
 • sprejema, dopolnjuje in spreminja pravila, poslovnike in druge splošne akte društva,
 • sprejema in spreminja pašni kataster in pašni red ter določa katastrske meje društva,
 • sprejema letni delovni in finančni načrt ter zaključni račun društva,
 • na predlog upravnega odbora potrjuje višino članarine,
 • obravnava in sklepa o delu upravnega in nadzornega odbora,
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in člane častnega razsodišča,
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 • odloča o pristopu oziroma včlanjevanju v čebelarska in druga združenja doma in v tujini,
 • odloča o pritožbah članov na prvi stopnji,
 • odloča o prenehanju društva,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
 • odloča o častnem članstvu društva,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
 • podeljuje odlikovanja, priznanja in častne nazive v skladu s Pravilnikom o podeljevanju odlikovanj in častnih nazivov.

 

 

 

 

UPRAVNI ODBOR

 

 1. člen

 

Upravni odbor je izvršni organ društva in šteje 13 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, pomočnik tajnika, blagajnik in sedem članov. Predsednik društva je tudi predsednik upravnega odbora. Seje upravnega odbora sklicuje tajnik društva na predlog predsednika. Seje upravnega odbora vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik. Seje so sklepčne, če je prisotnih več kot polovica članov. Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

Tajnik društva sestavi zapisnik seje upravnega odbora, ki ga da v potrditev na prvi  naslednji seji upravnega odbora.

 

 1. člen

 

Naloge upravnega odbora

Upravni odbor upravlja in vodi društvo med občnima zboroma  po sprejetem programu.  Njegove naloge in pristojnosti so:

 • skrbi za realizacijo letnega delovnega in finančnega načrta in sklepov občnega zbora,
 • pripravlja predloge letnega delovnega in finančnega načrta ter zaključnega računa in dokumente za občni zbor,
 • koordinira delo voljenih in imenovanih organov društva,
 • imenuje komisije in druga delovna telesa za realizacijo posameznih projektov,
 • navezuje stike s sosednjimi čebelarskimi društvi in vsemi za čebelarstvo pomembnimi strokovnimi institucijami doma in v tujini,
 • imenuje svoje pooblaščence za sodelovanje v organih in organizacijah, v katere se povezuje,
 • ugotavlja pristop in izstop članov ter odloča o izključitvi le teh, če delajo v nasprotju s temi pravili in sklepi organov društva,
 • pripravlja poslovnik o svojem delu in delu svojih komisij,
 • imenuje komisijo za pripravo predlogov o podelitvi pohval, priznanj, nagrad in odlikovanj, ki jih podeljuje društva in ČZS,
 • vodi in skrbi za finančno in materialno poslovanje in finančna sredstva društva,
 • odloča o nakupu in prodaji premičnega premoženja,
 • opravlja druge naloge za nemoteno delovanje društva,
 • občnemu zboru predlaga sklepe o višini članarine in višino morebitnih dodatnih prispevkov za posamezne namene,
 • ustanavlja sekcije,
 • določa gospodarja učnega čebelnjaka.

 

Na pobudo članov društva lahko upravni odbor ustanovi tudi sekcije, ki so organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s pravili društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

 

 

 

 

 

 

NADZORNI ODBOR

 

 1. člen

 

Nadzorni odbor je nadzorni organ društva, ki spremlja delo upravnega odbora ter drugih organov društva. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu o svojem delu, stališčih in sklepih poroča enkrat letno. Sestavljajo ga trije člani izvoljeni na občnem zboru. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora. Imajo pa pravico udeleževati se sej upravnega odbora, a brez pravice odločanja. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Odločitve sprejemajo z večino vseh glasov. Mandatna doba članov je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni v ta organ.

 

Naloge in pristojnosti:

 • nadzira izvajanje določil ter pravil društva,
 • nadzira finančno poslovanje društva in pregleduje finančno dokumentacijo,
 • nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi društva,
 • nadzira upravni odbor in obvešča občni zbor o nepravilnostih,
 • če ima za to tehtne razloge, skliče izredni občni zbor,
 • občnemu zboru predlaga razrešnico predsednika in upravnega odbora,
 • o svojem delu, stališčih in sklepih poroča na občnem zboru.

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

 

 1. člen

 

Častno razsodišče je disciplinski organ društva. Sestavljajo ga trije člani, izvoljeni s strani občnega zbora za dobo štirih let. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Odloča v senatu treh članov, ki morajo biti pri odločitvi soglasni.

 

Delovanje častnega razsodišča:

Častno razsodišče se sestaja po potrebi na osnovi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Vodi postopek in razrešuje spore med člani društva in tretjimi osebami.

Častno razsodišče po izvedenem postopku izreče naslednja disciplinska ukrepa :

 • javni opomin,
 • izključitev.

 

Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ v disciplinskih postopkih.

 

 

FUNKCIONARJI DRUŠTVA

 

 1. člen

Funkcionarji društva so: predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik.

 

Predsednik društva

V skladu z zakonodajo je predsednik materialno in pravno odgovoren za delovanje društva. Predsednik predstavlja in zastopa društvo v pravnem prometu v državi in tujini in je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Občni zbor ga izvoli za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen.

 

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru.

Naloge in pristojnosti predsednika društva so:

 • zastopanje in predstavljanje društva doma in v tujini,
 • sklicevanje in vodenje seje upravnega odbora in občnega zbora,
 • koordiniranje dela v društvu in med organi društva,
 • skrb za javnost dela društva,
 • skrb in odgovornost za uresničevanje sklepov in stališč občnega zbora in upravnega odbora, udeležba na sestankih in sejah na ČZS, Regijski čebelarski zvezi Petra Pavla Glavarja in drugih sorodnih organizacijah,
 • urejanje zadev, ki so v interesu društva in njegovih članov na občinski, lokalni in državni ravni,
 • skrbi za promocijo društva (spletna stran, elektronski mediji in lokalna glasila.
 • podpisovanje pogodb, vezanih na delovanje društva,
 • podpisovanje računov pred plačilom (skupaj z blagajnikom).
 • pripravi letno  poročilo o delu društva za upravni odbor in občni zbor,
 • sodeluje pri pripravi dokumentacijo za nepovratna sredstva občine ali drugih državnih organov,
 • sodeluje pri pripravi dokumentacije za letna poročila občini in dvoletna poročila Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

 

 

 

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika opravlja njegove naloge podpredsednik društva.

 

 1. člen

 

Podpredsednik društva

Društvo ima podpredsednika, ki pomaga predsedniku pri njegovem delu in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Opravlja pa tudi druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik. Občni zbor ga izvoli za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen.

 

 1. člen

Tajnik društva

Tajnik društva opravlja naslednje naloge:

 • vodi evidenco članov društva in izobraževanja v društvu,
 • pošilja obvestila, vabila, sporočila vsem članom društva,
 • piše zapisnike sej upravnega odbora,
 • ureja arhiv društva in zbira ter hrani dokumentacijo o delu društva,
 • skrbi za koordinacijo med organi društva,
 • pripravlja gradiva in predloge sklepov za upravni odbor in občni zbor,
 • sodeluje pri pripravi člankov za objavo na spletni strani društva in javnih medijih,
 • sodeluje pri pripravi letnega poročila za upravni odbor in občni zbor,
 • pripravlja dokumentacijo za nepovratna sredstva občine ali drugih državnih organov,
 • pripravlja letna poročila za občino in dvoletna poročila Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
 • glede na obravnavano temo se udeležuje sej in sestankov sosednjih društev, ČZS in Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja.

 

Delo tajnika je javno. Za svoje delo je odgovoren predsedniku društva in občnemu zboru.

Mandat tajnika traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Pomočnik tajnika, ki pomaga tajniku pri njegovem delu ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Opravlja pa tudi druge naloge za katere ga pooblasti tajnik ali predsednik društva. Občni zbor ga izvoli za mandatno dobo štirih let. Po poteku mandata je lahko ponovno izvoljen.

 1. člen

Blagajnik društva

Blagajnik društva opravlja naslednja dela:

 • vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva,
 • sestavlja zaključni račun,
 • pripravlja predlog finančnih načrtov,
 • upravlja z denarnimi sredstvi društva kot dober gospodar,
 • sodeluje v imenu društva s finančnimi organizacijami,
 • je pooblaščen pri banki za urejanje plačilnega prometa,
 • podpisovanje računov pred plačilom (skupaj s predsednikom)
 • plačuje račune iz transakcijskega računa društva, ki so prej likvidirani – podpisani,
 • s sredstvi društva je dolžan ravnati skrbno in pošteno v smislu dobrega gospodarja,
 • skrbi za pobiranje članarine od svojih članov ter odvajanje le-te ČZS
 • glede na obravnavano temo se udeležuje sej in sestankov ČZS

 

Delo blagajnika je javno. Za svoje delo je odgovoren predsedniku društva in občnemu zboru.

Mandat blagajnika traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

 1. člen

 

Finančno in materialno poslovanje društva mora biti usklajeno z veljavnimi predpisi. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo društva.

 

 1. člen

Viri financiranja

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • s članarino,
 • z namenskimi donacijami in od sponzorjev,
 • iz javnih sredstev,
 • iz drugih virov,
 • z zbiranjem dela dohodnine odmerjene po zakonu skladno s statusom nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti izključno za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Delitev premoženja društva med člane ni dovoljena.

 

 1. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi skladno s programom in letnim finančnim načrtom, ki ju sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključno letno poročilo za preteklo leto.

.

Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor. Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravljajo državni nadzorni organi.

 

 1. člen

Finančne in materialne listine (račune) skupaj podpisujeta predsednik in blagajnik. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in veljavnimi računovodskimi standardi. Društvo vodi enostavno knjigovodstvo.

 

Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov oz. javno pravne evidence in storitev (AJPES), do 31. marca tekočega leta. V primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju.

 

Za knjigovodska opravila v zvezi s finančno-materialnimi zadevami lahko upravni odbor odloči, da te posle opravlja računovodski servis na podlagi predhodno sklenjene pogodbe.

 

 

Društvo ima v lasti premično in nepremično premoženje, ki je vpisano v inventarno knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa občnega zbora.

 

 1. člen

Sponzorji ali donatorji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo. Sodelujejo lahko na sejah društva, nimajo pa pravice odločanja.

 1. člen

Za finančno poslovanje ima društvo odprt svoj transakcijski račun pri za to pooblaščeni finančni instituciji – banki.

ODLIKOVANJA IN NAGRADE

 

 1. člen

Na rednem letnem občnem zboru se članom društva podelijo značke zvestobe za 10, 20, 30, 40, 50.. let članstva v društvu oziroma ČZS.

 • Za posebne zasluge in požrtvovalno delo UO na predlog komisije za priznanja in odlikovanja podeljuje svoje – društveno priznanje Plaketa Emila Rothschütza.

 

 • Za posebne zasluge in požrtvovalno delo na področju čebelarstva UO na predlog komisije za priznanja in odlikovanj podeli odlikovanja Antona Janše, II., in I. stopnje skladno z Pravilnikom ČZS o odlikovanjih priznanjih in nagradah.

 

 • Za posebne zasluge in požrtvovalno delo na področju čebelarstva UO na predlog komisije za priznanja in odlikovanj podeli odlikovanja Petra Pavla Glavarja: Bronasto, srebrno in zlato skladno z Pravilnikom Regijske čebelarske zveze Petra Pavla Glavarja.

 

 • Priznanja

 

 • Zahvale

 

 

SPREMEMBA PRAVIL DRUŠTVA

 

 1. člen

Vsak član društva lahko predlaga spremembe in dopolnite temeljnega akta društva. Predlagatelj mora predlog sprememb  in dopolnitev skupaj z utemeljitvijo posredovati v obravnavo  upravnemu odboru. Če se upravni  odbor z predlogom sprememb in dopolnitev strinja  jih skupaj z obrazložitvijo  predloži  v potrditev občnemu zboru društva.

 

 

PRENEHANJE DRUŠTVA

 1. člen

Društvo preneha delovati:

 • s sklepom občnega zbora in sicer z 2/3 večino glasov prisotnih članov,
 • s spojitvijo z drugimi društvi,
 • s pripojitvijo k drugemu društvu,
 • s stečajem,
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
 • po samem zakonu.

 

Društvo lahko s sklepom občnega zbora po poravnavi vseh obveznosti prenese svoje premoženje na drugo društvo, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji. Če takega naslednika premoženja ni in ga tudi na podlagi teh pravil ni mogoče določiti, premoženje društva pripade lokalni skupnosti, na območju katere je imelo društvo svoj sedež.

Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo v proračun.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

Ta pravila je sprejel občni zbor dne 20.03.2022 in začnejo veljati takoj, uporabljati pa se začnejo z dnem vpisa v register društev.

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati pravila, ki so bila sprejeta dne 02.02.1997 in sprememba teh pravil z dne 22.01.2011

Kraj in datum: Ivančna gorica, ___________________

Predsednik društva

_______________